Bankowość internetowa

Rachunki dla Klientów indywidualnych

Rachunki  

 

Pol - Konto

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy POL - KONTO to:

 • rachunek dla osób korzystających z podstawowych usług bankowych,
 • 3,00 zł miesięcznie prowizji za prowadzenie rachunku,
 • 1,00 zł miesięcznie za kartę płatniczą ViSA Classic debetowa lub VISA PayWave (zbliżeniowa),
 • 3,00 zł miesięcznie za bankowość internetową (łatwy, przyjany i bezpieczny system bankowości internetowej umożliwiający składanie dyspozycji płatniczych lub zasilanie telefonów komórkowych),
 • 2,00 zł miesięcznie za informację o stanie rachunku w formie wiadomości SMS (stały dostęp do informacji o stanie rachunku dzięki komunikatom sms informującym o zmianie stanu środków na rachunku).

Pozostałe opłaty i prowizje według Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla Klientów indywidualnych

 Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

Pol - Konto Aktywne

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy POL - KONTO AKTYWNE to:

 • rachunek dla osób czynnie korzystających z usług bankowych,
 • 6,00 zł miesięcznie prowizji za prowadzenie rachunku lub 0,00 zł w przypadku miesięcznych wpływów zewnętrznych na rachunek min. 1500,00 zł,
 • 3,00 zł miesięcznie za kartę płatniczą ViSA Classic debetowa lub VISA PayWave (zbliżeniowa) lub 0,00 zł jeżeli w poprzednim miesiącu dokonano płatności bezgotówkowych kartą płatniczą na kwotę min. 400 zł,
 • 0,00 zł za bankowość internetową (łatwy, przyjany i bezpieczny system bankowości internetowej umożliwiający składanie dyspozycji płatniczych lub zasilanie telefonów komórkowych),
 • 0,00 zł za informację o stanie rachunku w formie wiadomości SMS (stały dostęp do informacji o stanie rachunku dzięki komunikatom sms informującym o zmianie stanu środków na rachunku).

Pozostałe opłaty i prowizje według Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla Klientów indywidualnych

  Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych 
 

Pol - Konto Senior

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy POL - KONTO SENIOR to:

 • rachunek dla emerytów i rencistów,
 • 0,00 zł prowizji za prowadzeinie rachunku,
 • 0,00 zł za przyjęcie i realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty umożliwiających terminową realizację własnych płatności, np. za energię.
 • 1,00 zł miesiecznie za kartę płatniczą ViSA Classic debetowa lub VISA PayWave (zbliżeniowa),
 • 3,00 zł miesięcznie za bankowość internetową (łatwy, przyjazny i bezpieczny system bankowości internetowej umożliwiający składanie dyspozycji płatniczych lub zasilenie telefonów komórkowych),
 • 2,00 zł miesięcznie za informację o stanie rachunku poprzez wiadowości SMS (stały dostęp do informacji o stanie rachunku dzięki komunikatom sms informującym o zmianie stanu środków na rachunku).

Pozostałe opłaty i prowizje według Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla Klientów indywidualnych

  Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

senior do akceptacji

Pol - Konto Student

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy POL - KONTO STUDENT to:

 • rachunek dla studentów lub uczniów szkół policealnych, które rozpoczęły naukę przed ukończeniem 25 roku życia,
 • 0,00 zł prowizji za prowadzeinie rachunku,
 • 0,00 zł za przyjęcie i realizację zleceń stałych i poleceń zapłaty umożliwiających terminową realizację własnych płatności, np. za telefon,
 • 1,00 zł miesiecznie za kartę płatniczą ViSA Classic debetowa lub VISA PayWave (zbliżeniowa),
 • 0,00 zł za bankowość internetową (łatwy, przyjany i bezpieczny system bankowości internetowej umożliwiający składanie dyspozycji płatniczych lub zasilanie telefonów komórkowych),
 • 0,00 zł za informację o stanie rachunku w formie wiadomości SMS (stały dostęp do informacji o stanie rachunku dzięki komunikatom sms informującym o zmianie stanu środków na rachunku).

Pozostałe opłaty i prowizje według Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla Klientów indywidualnych

  Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

Pol - Konto Junior

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy POL - KONTO JUNIOR to:

 • rachunek dla osób małoletnich, tj. do osiągnięcia pełnoletności,
 • 0,00 zł za prowadzenie rachunku,
 • 0,00 zł za kartę płatniczą ViSA Classic debetowa lub VISA PayWave (zbliżeniowa),
 • oprocentowanie środków na rachunku nawet 1,91%*

*oprocentowanie zmienne w skali roku dla środków do kwoty 2 000,00 zł, oprocentowanie środków powyżej kwoty 2 000,00 zł wynosi 0,06 %

Pozostałe opłaty i prowizje według Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla Klientów indywidualnych

 Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnychw złotych


Rachunki płatne na każde żądanie w złotych potwierdzone książeczką oszczędnościową służą do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza konta za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Rachunki prowadzone są w złotych polskich.

Wpłaty na rachunek a'vista mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Do rachunku można ustanowić Pełnomocnika.

Właściciel książeczki może dokonać cesji książeczki tj. przeniesienia swoich praw do wkładu na rzecz innej osoby.

Bank dokonuje kwartalnej kapitalizacji odsetek.Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

w walutach wymienialnych


Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe płatne na każde żądanie w walutach wymienialnych służą do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza konta za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Rachunki prowadzone są w walutach: EUR, USD, GBP.

Wpłaty na rachunek a'vista mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Odsetki od środków na rachunku naliczane są w walucie rachunku.

Do rachunku można ustanowić Pełnomocnika.

Bank dokonuje kwartalnej kapitalizacji odsetek.


Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych
POL - Plus

Rachunek oszczędnościowy POL-Plus to alternatywny wobec tradycyjnych lokat
sposób na oszczędzanie. Większa swoboda w dysponowaniu środkami to:

 • brak konieczności zapewnienia stałych wpływów na rachunek
 • wysokie oprocentowanie rachunku do 1,72%
 • możliwość dokonywania wpłat uzupełniających
 • wypłaty bez utraty naliczonych odsetek
 • 0,00 zł za prowadzenie rachunku
 • 0,00 zł za wypłatę*

 *dotyczy pierwszej wypłaty w miesiącu, za kolejne wypłaty opłata wynosi 10,00 zł.

  Tabela oprocentowania                                                                    

  Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

POL - IKE

Indywidualne Konto Emerytalne - POL-IKE to:

 • 0,00 zł za prowadzenie rachunku,
 • 2,16% oprocentowanie środków na rachunku,
 • brak potrącenia podatku od dochodów kapitałowych.

Korzyści z IKE:

 • Pozwala na samodzielne zadbanie o swoją przyszłość.
 • Nawet niewielkie ale systematycznie wpłacane kwoty mogą w dłuższym okresie czasu przynieść dochody, które zapewnią oczekiwany poziom życia na emeryturze.
 • Środki zgromadzone na POL-IKE zwolnione są od „podatku od oszczędności” co oznacza, że w przypadku wypłaty pieniędzy z rachunku (po spełnieniu warunków związanych z nabyciem praw emerytalnych) nie zapłacimy podatku od odsetek.
 • Nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy od oszczędzającego.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dla kogo POL-IKE:

 • Umowę o otwarcie i prowadzenie POL-IKE może zawrzeć każda pełnoletnia osoba fizyczna.
 • Posiadaczem rachunku POL-IKE może być tylko jedna osoba.
 • Ustawodawca wprowadził maksymalną kwotę wpłat rocznych. W roku 2017 kwota ta wynosi 12 789,00 zł.

Warunki otwarcia POL-IKE:

 • Złożenie oświadczenia, że nie jest się posiadaczem innego IKE (w jakiejkolwiek instytucji finansowej).
 • W przypadku posiadania IKE – złożenie potwierdzenia, że Klient dokona wypłaty transferowej oraz oświadczenia, że w bieżącym roku oszczędzający nie dokonał takiej wypłaty do programu emerytalnego.
 • Dla osób powyżej 55 roku życia – oświadczenie, że w bieżącym roku kalendarzowym Klient nie dokonał wypłaty z IKE.
 • Oszczędzający, który dokonał wypłaty środków z IKE nie może ponownie założyć IKE w żadnej instytucji finansowej.

  Tabela oprocentowania

  Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

POL - IKZE

Indywidualne Konto Emerytalne - POL-IKZE to rachunek oszczęsdnościowy przeznaczony do dobrowolnego gromadzenia środków na dodatkową emeryturę.       
Korzyści z IKZE:

 • uzyskanie ulgi podatkowej,
 • gromadzenie środków bez podatku od dochodów kapitałowych,
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • swoboda wyboru czasu rozpoczęcia oszczędzania (ważne, aby wnosić wpłaty przez conajmniej 5 dowolnych lat),
 • dowolność wysokości częstotliwości wpłat w ramach rocznego limitu*,
 • pełen dostęp do zgromadzonych środków w każdym momencie oszczędzania,
 • bezpieczeństwo zgromadzonych środków - gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

* 1,2 - krotnopści przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy                                                                                                                                                                                                                                            Dla Kogo POL-IKZE

 • Umowę o otwarcie i prowadzenie POL-IKZE może zawrzeć każda osoba fizyczna, która ukończyła 16lat.
 • Posiadaczem rachunku POL-IKZE może być tylko jedna osoba.

 Warunki otwarcia POL-IKZE:

 • Złożenie wniosku o otwarcie rachunku POL-IKZE.
 • Złożenie oświadczenia o nie gromadzeniu środków na IKZE w innej instytucji finansowej lub o zgromadzonych środkach IKZE w innej instytucji finansowej podając równoczesnie nazwę tej instytucji i potwierdzając, że dokona wypłaty transferowej.
 • W przypadku posiadania IKZE – złożenie oświadczenia, że Klient dokona wypłaty transferowej podając jednoczesnie nazwę instytucji finansowej.

Tabela oprocentowania              
                                  

Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych


Operacje dewizowezlecenia płatnicze

Bank realizuje zlecenia płatnicze w 12 walutach wymienialnych: USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), AUD (dolar australijski), CAD (dolar kanadyjski), DKK (korona duńska), SEK (korona szwedzka), NOK (korona norweska), CZK (korona czeska), HUF (forint węgierski), JPY (jen japoński) oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych posiadających rachunki w Banku Spółdzielczym w Szczytnie.

Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie pilnym w walutach EUR, USD, GBP.

Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem następujących systemów: SWIFT, EuroElixir oraz TARGET2.

Kod BIC( SWIFT) Banku – POLUPLPR

Słownik pojęć:

Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty i przelew SEPA.

Polecenie wypłaty jest to skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:

 1. waluta transakcji EUR;
 2. dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
 3. występuje opcja kosztowa „SHA”;
 4. przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 5. bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT.

 Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

przekazy pieniężne

MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZY PIENIĘŻNE WESTERN UNION

Western Union Money Transfer to system umożliwiający dokonywanie międzynarodowych i krajowych przekazów pieniężnych za pośrednictwem sieci agentów na całym świecie.

SZYBKOSĆ - pieniądze można odebrać już po kilku minutach od chwili ich wysłania.

WYGODA - nie jest wymagane posiadanie rachunku bankowego. Przekazy pieniężne można zrealizować bezpośrednio w oddziałach naszego banku.

Infolinia : 0 801 120 224 ; +48 (0-12) 682 84 84

Aby wysłać pieniądze:
1. Należy wypełnić formularz „Wysyłanie pieniędzy” dostępny w placówkach obsługujących przekazy Western Union.
2. Wpłacić kwotę przekazu wraz z opłatą za przekaz (zgodnie z Tabelą Opłat Western Union).
3. Na formularzu nadawca obowiązkowo podaje:

 • kwotę i walutę przekazu,
 • imię i nazwisko nadawcy i odbiorcy,
 • kraj i miejscowość przeznaczenia.

4. Po dokonaniu wpłaty nadawca powiadamia Adresata np. telefonicznie o nadaniu przekazu. Pieniądze będą dostępne w dowolnej agencji Western Union w ciągu kilkunastu minut od momentu nadania przekazu.

Aby odebrać pieniądze:
1. Po otrzymaniu powiadomienia od nadawcy przekazu o wysłaniu pieniędzy przez sieć Western Union należy zgłosić się do placówki obsługującej przekazy Western Union.
2. Odbiorca wypełnia formularz „Wypłaty” i przedkłada go pracownikowi placówki wraz z dowodem tożsamości. Na formularzu należy podać:

 • kwotę i walutę przekazu,
 • imię i nazwisko nadawcy,
 • kraj, miasto nadania przekazu,
 • numer MTCN (10 cyfrowy indywidualny numer przypisany do każdej transakcji).

3. Pokwitować odbiór pieniędzy.

 

Bank Spółdzielczy w Szczytnie realizuje też przekazy internetowe z następujących banków i instytucji finansowych:

- Money Exchange SA, Madryt, Hiszpania,

- Sami Swoi, Londyn, Wielka Brytania,

- EUROPHIL, USA,

- Unistream, Moskwa, Rosja,

- Russlavbank, Moskwa, Rosja. 
Pliki do pobrania:

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych (obowiązujący od 01.05.2017 r.)

Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym